Babaeski’de ihale zamanı

Babaeski Belediyesi 3 adet yer kiralama ve 3 adet dükkan satışı gerçekleştirecek. İhale 28 Temmuz’da yapılacak. İşte detaylar…

1-Belediyemize ait yukarıdaki listede belirtilen 3 (üç) adet yerin kiralama ve 3 (üç) adet Dükkan satışı ihalesi Belediye Başkanlığının 07/07/2020 tarih ve E.1587 sayılı onayı ile 28/07/2020 tarihine rastlayan Salı günü Babaeski Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda Belediye Encümeni huzurunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile yapılacaktır. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale günü aşağıdaki yazılı belgeleri Encümen Üyeleri huzurunda ibraz etmeleri gerekmektedir.
Katılacaklardan istenecek belgeler:
a- Nüfus kayıt örneği veya nüfus cüzdanı fotokopisi (gerçek kişiler için)
b- İsteklilerin tebligat adres beyanı.
c- İhaleye iştirak edecek kişilerin gerçek kişi olması halinde Vergi Dairesinden 2020 yılı onaylı vergi kaydı, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkarlar Odasına, veya bağlı bulunduğu odaya kayıtlı olduğunu gösterir onaylı belge.
d- İhaleye iştirak edecek kişilerin Tüzel Kişilik olması halinde; 2020 yılı onaylı Tüzel Kişiliğinin kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yerden alacağı Tüzel Kişiliğinin faaliyette olduğuna dair belge.
e- İhaleye iştirak edecek kişilerin ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan Gerçek ve Tüzel kişilerin her birinin ayrı ayrı ibraz edecekleri (a) ve (b) maddelerindeki belgeler.
f- İhaleye iştirak edecek kişilerin Tüzel Kişilik olması halinde Noter tasdikli imza sirküleri.
g- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin Noter onaylı vekaletname ve vekilin Noter tasdikli imza sirküleri.
h- İhaleye katılacak kişilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.
İhale üzerlerinde kaldığı takdirde ortaklık sözleşmesi Noter tasdikli verilir. Ayrıca ortak girişimin bütün ortakları, idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri aracılığı ile imzalayacaklardır.
ı- İhaleye katılacaklardan Belediyemize borcu olmadığını gösterir belge.
i- İhale şartnamesini satın aldıklarına dair Tahsilat Makbuzu.
j-İhaleye çıkarılan WC için, c ve d maddesine ki belgeler istenmeyecektir.
Satılacak olan dükkanların ve kiralanacak yerlerin muhammen bedelleri ve geçici teminatlar yukarıya çıkartılmış olup, geçici teminat %3, kati teminat %6’dır. Geçici teminatlar 28/07/2020 günü saat 12:30’a kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne nakit olarak yatırmaları gerekmektedir.

Satılacak olan dükkanlar KDV’den muaftır.
Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İhale şartnamesi mesai saatleri içinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir ve şartname 200,00.-TL karşılığında satın alınabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir